Standard betingelser for innkjøp av tjenester

Last ned PDF versjon

1. Generelt

1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for Bergen Group ASA med tilhørende datterselskaper heretter kalt kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle leveringsbetingelser, for eksempel i sine ordrebekreftelser eller fakturadokument, er avvikene uten virkning for kjøpet, så fremt partene ikke uttrykkelig avtaler annet skriftlig.

2. Oppdragsavtale

2.1 Avtale om utførelse av oppdrag skal inngås enten i form av: a) skriftlig oppdragsbestilling og skriftlig ordrebekreftelse eller b) annet skriftlig avtaledokument. Muntlige bestillinger som ikke blir bekreftet skiftlig, skal anses som ugyldige.

3. Utførelsen av oppdraget

3.1 Leverandøren skal utføre oppdraget i henhold til de spesifiserte krav, spesifikasjoner o.l., og for øvrig i henhold til anerkjent teknikk og førsteklasses utførelse i samsvar med de til enhver tid gjeldende bransjenormer.

3.2 Oppdraget skal utføres i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Leverandøren skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med tjenesten, og skal på kjøpers anmodning fremlegge dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.

3.3 Utover hva som er spesifisert i oppdragsavtalen, omfatter oppdraget fremskaffelse og leveranse av de materialer, forbruksmateriell, tegninger beregninger o.l. som er nødvendig for fullføring tjenesten, med mindre annet uttrykkelig er avtalt.

3.4 Leverandøren skal ikke overlate vesentlige deler av oppdraget til underleverandører uten kjøpers skriftlige samtykke. Slikt samtykke fritar ikke leverandøren for noen plikter eller ansvar.

3.5 Kjøper skal ikke anses som arbeidsgiver for leverandørens personell, selv om slikt personell utfører tjenesten eller deler av denne i samarbeid med kjøper og/eller på kjøpers forretningssted.

3.6 Avtalt nøkkelpersonell hos leverandøren skal ikke skiftes ut uten godkjennelse av kjøper.

3.7 Leverandøren skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskiftning av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre tjenesten.

3.8 Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset oppdraget, og kjøper skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjoner hos leverandøren og eventuelle underleverandører.

3.9 Leverandøren skal påse at tjenesten utføres innenfor rammen av de regler for sikkerhet, arbeidsforhold og lignende som gjelder på de arbeidsplasser hvor oppdraget utføres.

4. Fremdrift og fullførelse av oppdraget

4.1 Leverandøren skal gjennomføre og fullføre oppdraget i samsvar med den avtalte tidsplanen. Dersom slik tidsplan ikke er avtalt skal oppdraget fullføres innen rimelig tid i forhold til det som er vanlig ved utførelse av tilsvarende oppdrag.

4.2 Når leverandøren anser oppdraget eller en avtalt del av dette som fullført, skal han straks varsle kjøper skriftlig. Innen rimelig tid etter at slikt varsel er mottatt, skal kjøper ved skriftlig melding enten bekrefte at tjenesten er akseptert som fullført eller angi hva som anses for å være utestående.

5. Endringer

5.1 Kjøper har rett til å foreskrive de endringer av oppdraget som måtte være ønskelige, og leverandøren plikter å iverksette disse, så fremt endringene ligger innenfor det parten med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått. Slike endringer kan innebære, men er ikke begrenset til, endringer av oppdragets omfang, endring av de tekniske spesifikasjoner, midlertidig stans i oppdraget, samt endringer av tidsplanen.

5.2 Dersom leverandøren ønsker å gjøre gjeldende at de varslede endringer medfører endring i den avtalte pris eller tidsplan, skal han varsle kjøper skriftlig før endringen iverksettes. Unnlater leverandøren dette, tapes retten til senere å påberope endringen som grunnlag for økning i pris eller forlengelse av tidsplan.

5.3 Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige pris- og fortjenestenivå. Dersom endringer medfører besparelser for leverandøren, skal kjøper automatisk godskrives dette.

5.4 Er partene uenige om den prismessige virkningen av en endring, skal leverandøren likevel iverksette endringen uten å avvente endelig løsning av tvisten dersom kjøper krever dette.

6. Avbestilling

6.1 Kjøper kan ved skriftlig varsel til leverandøren avbestille oppdraget helt eller delvis med umiddelbar virkning.

6.2 Etter slik avbestilling skal kjøper betale det beløp leverandøren har til gode for den del av oppdraget som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen. Utover dette er ikke leverandøren berettiget til noen kompensasjon på grunn av slik avbestilling.

7. Betaling

7.1 Kjøper skal betale leverandøren den pris som fremgår av oppdragsavtalen. Prisen skal være fast og eksklusiv merverdiavgift og omfatte alle ytelser og arbeid som er nødvendig for å fullføre oppdraget, og som ikke er særskilt unntatt.

7.2 Dersom det er avtalt fast pris eller en total kostnadsramme for oppdraget eller en del av denne, representerer dette leverandørens maksimale krav på vederlag, med mindre kjøper skriftlig har godkjent ytterligere vederlag.

7.3 Dersom kjøper skal betale for oppdraget etter medgått tid eller kvantiteter, skal leverandøren sørge for registrering av tid eller kvantiteter som er gjenstand for betaling og påse at disse fortløpende godkjennes av kjøper.

7.4 Med mindre annen faktureringsplan er avtalt, skal leverandøren senest 10 dager etter godkjent fullføring av oppdraget eller avtalt del av oppdraget sende kjøper spesifisert faktura for det utførte oppdraget. Godkjente timelister, målelister eller annen dokumentasjon skal vedlegges hver faktura.

7.5 Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje 60 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

7.6 Alle fakturaer skal være påført kontraktsnummer og andre referanser som måtte være avtalt og skal klart angi hva beløpet gjelder. Fakturagebyr og lignende godtas ikke. Kjøper har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene.

7.7 Dersom det er avtalt at leverandøren skal stille bankgaranti, plikter ikke kjøper å foreta utbetalinger før han har mottatt slik garanti. Det samme gjelder dersom det er avtalt at leverandøren skal fremlegge kopi av forsikringssertifikater eller lignende.

7.8 Kjøper kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp, eller beløp kjøper eller andre selskaper i Bergen Group ASA har tilgode hos leverandøren.

7.9 Leverandøren skal innen 30 dager etter at kjøper har akseptert utførelsen av tjenesten, sende sluttfaktura som skal innbefattende alle leverandørens utestående krav i forbindelse med oppdraget. Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende krav som ikke er fremsatt innen den nevnte fristen.

7.10 Manglende fremleggelse av dokumentasjon for pliktig skatteinnbetaling gir kjøper rett til å holde tilbake fakturerte beløp inntil leverandøren enten har dokumentert at slik innbetaling har funnet sted, eller leverandøren har stilt fullgod sikkerhet for slik innbetaling. Leverandøren skal holde kjøper skadesløs for ethvert krav mot kjøper som følge av at leverandøren har unnlatt å foreta pliktig skatteinnbetaling.

7.11 Kjøper har inntil 2 år etter mottak av sluttfaktura rett til å foreta revisjon hos leverandøren for så vidt gjelder arbeid utført etter regning.

8. Forsinkelse

8.1 Forsinkelse forligger dersom leverandøren ikke utfører oppdraget i henhold til de frister som følger av pkt. 4.

8.2 Dersom leverandøren har grunn til å tro at utførelsen av oppdraget vil bli forsinket, skal han straks skriftlig varsle kjøper. Varselet skal oppgi årsak til forsinkelsen, antatt innvirkning på fremdriftsplanen samt forslag til tiltak for å begrense forsinkelsen. Unnlater leverandøren å gi slikt varsel, er han, uten hensyn til bestemmelsene i pkt.8.4, ansvarlig for tap som kjøper lider, og som kunne ha vært unngått dersom leverandøren hadde gitt kjøper varsel i rett tid.

8.3 Leverandøren plikter å begrense enhver forsinkelse og skadevirkningene av denne for egen regning, med mindre forsinkelsen skyldes forhold kjøper er ansvarlig for.

8.4 Dersom ikke annet er avtalt, skal leverandøren i tilfelle forsinkelse som ikke skyldes force majeure eller forhold kjøper er ansvarlig for, betale konvensjonalbot for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Konvensjonalboten pr. dag skal utgjøre det høyeste av: a) NOK 5.000 eller b) med 0,3 % av det totale vederlag som skal betales for tjenesten. Samlet konvensjonalbot skal likevel ikke overstige 15 % av det totale vederlag for tjenesten.

8.5 Skyldes forsinkelsen feil eller forsømmelse fra leverandøren eller noen han svarer for, kan kjøper i stedet for konvensjonalbot kreve erstatning etter gjeldende rett for det fulle økonomiske tap han lider som følge av forsinkelsen uten hensyn til den begrensning som er angitt i pkt. 8.4.

8.6 Kjøper kan heve avtalen dersom forsinkelsen gir rett til maksimal konvensjonalbot eller medfører vesentlig kontraktsbrudd, eller det er klart at slik forsinkelse vil inntreffe.

9. Garanti og mangler

9.1 Leverandøren garanterer at oppdraget oppfyller de avtalte krav, og at den ikke har feil eller mangler av noen art. Videre garanterer han at alt arbeid utført av leverandøren, herunder eventuelt konstruksjonsarbeid, er fagmessig utført og egnet for det formål det er ment å skulle tjene.

9.2 Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid dersom en mangel er oppdaget, men ikke senere enn 24 måneder etter at tjenesten er fullført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt kontraktsoppfyllelse.

9.3 Dersom kjøper reklamerer, skal leverandøren straks utbedre mangelen for egen regning. Utbedring kan utsettes dersom kjøper har saklig grunn for å kreve det.

9.4 Dersom leverandøren ikke innen rimelig tid foretar nødvendig utbedring av mangelen, er kjøper berettiget til selv eller ved andre å foreta utbedring for leverandørens regning og risiko. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for kjøper å avvente leverandørens utbedring. I slike tilfeller skal leverandøren underrettes før utbedring iverksettes.

9.5 Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid eller ikke utbedrer mangelen fullt ut, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

9.6 Kjøper kan heve avtalen dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd.

9.7 Kjøper kan også kreve erstatning etter gjeldende rett for tap han lider som følge av mangel. Har resultatet av tjenesten mangler av en slik art at dette ikke kan benyttes til kjøpers tiltenkte formål, kan kjøper velge å kreve konvensjonalbot som angitt i pkt.8.4 for den perioden resultatet av tjenesten ikke kan anvendes i stedet for erstatning.

10. Force Majeure

10.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en avtaleforpliktelse i den grad han kan godtgjøre at overholdelse er blitt forhindret på grunn av force majeure.

10.2 Hver av partene skal dekke sine omkostninger som følge av force majeure. Leverandøren har ikke krav på vederlag så lenge utførelsen av oppdraget er forhindret som følge av force majeure.

10.3 Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet.

11. Forsikring

11.1 Leverandøren skal for egen regning tegne og opprettholde en ansvarsforsikring tilpasset leverandørens virksomhet og oppdragets art, og han skal på kjøpers anmodning fremlegge forsikringssertifikat som dokumenterer at slik forsikring er i kraft.

12. Rettigheter til resultater

12.1 Dersom ikke annet er avtalt, får kjøper eksklusiv eiendomsrett til resultatene av tjenesten etter hvert som oppdraget utføres. Alle rapporter, tegninger, spesifikasjoner og lignende dokumenter samt dataprogrammer, som utarbeides i forbindelse med oppdraget, inngår som en del av resultatet av oppdraget.

13. Hemmeligholdelse

13.1 All informasjon som partene utveksler, skal holdes hemmelig og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

13.2 En part kan likevel gjøre slik informasjon tilgjengelig for utenforstående, dersom den allerede var kjent for parten på det tidspunktet informasjonen ble mottatt, er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av en av partene, eller mottas fra andre på rettmessig måte uten pålegg om hemmeligholdelse.

13.3 Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for oppfyllelse av avtalen, forutsatt at slik annen mottaker av informasjon pålegges en plikt til hemmeligholdelse slik det fremgår av denne art.13.

14. Patentinngrep

14.1 Leverandøren skal holde kjøper skadesløs for ethvert krav som skyldes at utførelsen eller resultatet av tjenesten eller anvendelsen av dette innebærer inngrep i tredjemanns patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, unntatt når dette er en nødvendig følge av kjøpers instrukser eller spesifikasjoner og leverandøren ikke visste eller burde visst at slikt inngrep forelå.

15. Overdragelse

15.1 Kjøper kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til andre. Leverandøren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen uten kjøpers skriftlige samtykke.

16. Rettsvalg og verneting

16.1 Disse alminnelige betingelser og enhver avtale inngått på grunnlag av disse betingelser er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

16.2 Alle tvister vedrørende avtalen som ikke blir løst i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved Bergen tingrett.