Standard innkjøpsbetingelser

1 Innledning

1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser kommer til anvendelse såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1.2 DEFINISJONER

KJØPER: Bergen Group ASA med tilhørende datterselskaper

SELGER: Firma eller person som iht. bestillingen er kjøper sin kontraktsmotpart.

2 Tilbud

2.1 SELGER utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra KJØPERS forespørsel må spesifiseres skriftlig.

3 Bestillingen

3.1 Bestillingen regulerer avtaleforholdet mellom partene og gjelder foran forespørselen, tilbud og andre avtaler som tidligere er gjort mellom partene.

3.2 SELGER kan ikke gjøre gjeldende andre betingelser med mindre KJØPER skriftlig har akseptert disse.

3.3 KJØPER er kun bundet av skriftlig bestilling.

4 Bestillingsbekreftelse

4.1 SELGER skal bekrefte bestillingen ved signering av KJØPERS bestillingsbekreftelse. Dersom bestillingsbekreftelsen ankommer KJØPER senere enn 14 dager regnet fra bestillingsdatoen, kan KJØPER kostnadsfritt kansellere bestillingen.

5 Pris

5.1 Priser angitt i bestillingen betraktes som faste dersom ikke annet er avtalt.

5.2 Ved levering etter regning har SELGER rett til betaling iht. punkt 6 først når KJØPER har hatt rimelig tid til å kontrollere og godkjenne all dokumentasjon som ligger til grunn for slik regning.

5.3 KJØPER aksepterer ikke fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr eller tilsvarende.

6 Betalingsbetingelser

6.1 Dersom ikke annet er avtalt skal KJØPER betale faktura innen 60 dager regnet fra mottagelse av korrekt faktura forutsatt at alle SELGERS forpliktelser iht. bestillingen er oppfylt og komplett levering har funnet sted. KJØPER kan imidlertid holde tilbake omtvistede beløp, eller et passende beløp i tilfeller hvor det er mistanke om uoppgjorte krav fra kemner eller lignende.

6.2 Leverer SELGER tidligere enn avtalt, regnes betalingsbetingelsene fra avtalt leveringstidspunkt.

6.3 Ved forsinket betaling svares rente iht. Morarenteloven av 17.12.1976.

6.4 Avtales forskuddsbetaling skal SELGER stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti for de utbetalte forskudd.

7 Leveringsbetingelser/ Forsendelsesinstrukser

7.1 INCOTERMS 2000 gjelder for leveransen.

7.2 Hvis SELGER skal besørge frakten, skal han i god tid før avsendelse, innhente forsendelsesinstrukser fra KJØPER. Videre skal han så snart som mulig og senest ved varens avsendelse varsle om forsendelsen slik at KJØPER kan forberede mottakelse av varen.

8 Pakkseddel / Faktura

8.1 Pakkseddel/faktura etc. skal kun angå leveranser til en bestilling og være merket i henhold til bestillingens krav. Pakkseddel/ faktura utfylles slik at hver enkelt varelinje korresponderer med bestillingen med hensyn til posisjonsnummer, varebetegnelse og spesifikasjon.

8.2 Alle varer skal være merket i samsvar med pakkseddel og anvisninger bestillingen. Hvis en sending består av flere kolli, skal hvert kolli inneholde spesifisert innholdsfortegnelse.

8.3 Bruttovekten skal angis på alle forsendelser og pakksedler.

8.4 Hvis sertifikater/dokumentasjon er spesifisert i bestillingen, skal disse leveres samtidig med varen. Da sertifikater/dokumentasjon betraktes som en del av leveransen, blir faktura ikke betalt før dette er mottatt.

9 Opprinnelsesdokumenter/Tollfakturaer

9.1 For innførte varer som krever opprinnelsesbevis skal opprinnelsesbeviset og tollfaktura sendes KJØPER eller en tredjemann KJØPER har utpekt til dette formål.

9.2 Utgifter KJØPER blir påført pga. manglende opprinnelsesbevis eller tollfaktura, belastes SELGER og fratrekkes i kjøpesummen.

10 Leveringstid / Forsinkelse

10.1 Levering skal finne sted til avtalt tid. SELGER anses ikke å ha oppfylt sine forpliktelser før alle varelinjer iht. bestillingen er komplett levert. Delleveringer aksepteres ikke, og kan ikke anses som en delvis oppfyllelse av SELGERS leveringsforpliktelser med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd.

10.2 SELGER forplikter umiddelbart å underrette KJØPER skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes. I meddelelsen skal angis grunnen til forsinkelsen og hvor stor forsinkelsen antas å bli. SELGER forplikter også å informere om hvilke tiltak han vil iverksette for å redusere forsinkelsen. SELGER er ansvarlig for direkte og indirekte tap som KJØPER lider, i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom SELGER hadde gitt meddelelsen i rett tid.

10.3 Hvis leveringen blir forsinket, kan KJØPER kreve en dagmulkt stor 0,35 % pr. kalenderdag av den totale bestillingssum begrenset oppad til 15 % av denne eller kreve det direkte tapet erstattet. Dersom SELGER eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet og dermed er erstatningsansvarlig, kan KJØPER i stedet for dagmulkt kreve erstatning både for det direkte og indirekte tap han lider ved forsinkelsen.

10.4 Hvis leveransen er eller antas å bli forsinket og forsinkelsen er av vesentlig betydning for KJØPER, har KJØPER rett til kostnadsfritt å heve bestillingen.

10.5 SELGER plikter å bestrebe at forsinkelsen og skadevirkningene av denne blir mest mulig redusert. Dersom SELGER påberoper seg Force Majeure, skal tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges for KJØPER.

11 Endringer i  bestillingsspesifikasjon/ Avbestilling

11.1 KJØPER kan til enhver tid kreve endringer i bestillingsspesifikasjonen.

11.2 Avtalte endringer skal bekreftes i form av utstedelse av en endringsordre fra KJØPER, som deretter skal bekreftes i henhold til punkt 4.1. SELGER skal snarest, dog senest innen 14 dager skriftlig meddele KJØPER om hvilke innvirkninger endringene vil få for pris, leveringstid og teknisk spesifikasjon. Dersom SELGER unnlater å gi slik meddelelse innen tidsfristen, taper han retten til å kreve endring av pris og/eller leveringstid. Endringsordre skal iverksettes straks.

11.3 Uenighet om oppgjør for slike endringer, berettiger ikke SELGER til å holde tilbake sin ytelse.

11.4 KJØPER kan til enhver tid avbestille varen. SELGER skal betales for det som allerede er levert. Når det gjelder det som ikke er levert, skal det godtgjøres for dokumenterte, påløpte og nødvendige kostnader, forutsatt at SELGER gjør sitt ytterste for å minimalisere disse.

12. Overdragelse av kjøpers rettigheter og plikter

12.1 KJØPER kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til tredjepart, forutsatt at denne er i stand til å oppfylle KJØPERS plikter overfor SELGER.

12.2 Slik tredjepart kan på samme vilkår igjen overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen.

13 Ansvar for mangler/ insolvens

13.1 SELGER er ansvarlig for at varen er fagmessig utført og i samsvar med bestillingens spesifikasjoner og offentlige forskrifter. SELGER forplikter seg til vederlagsfritt å utbedre alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materialer eller tilvirkning for et tidsrom av 18 måneder regnet fra det tidspunkt varen er tatt i bruk til sitt formål. Maksimal garantitid er dog begrenset oppad til 24 måneder fra leveringstidspunktet. Hvis varen har vært ute av drift, som følge av mangelen, skal garantitiden forlenges med det tidsrom som svarer til den tid den ikke har kunnet være benyttet til sitt formål.

13.2 Deler som skiftes/utbedres i henhold til de avtalte garantibestemmelser, skal ha fornyet garanti for samme tidsrom som den opprinnelige garantitiden.

13.3 Garantiforpliktelsene innebærer at varen hurtigst mulig og kostnadsfritt for KJØPER stilles i kontraktsmessig stand iht. avtalen eller erstattes av ny vare.

13.4 Dersom SELGER unnlater å utføre sine forpliktelser iht. bestillingen, eller blir insolvent, kan KJØPER velge et eller flere av følgende alternativer:

A - Kreve at SELGER umiddelbart foretar nødvendige utbedringer

B - Holde tilbake et nødvendig beløp for å sikre utbedring av varen

C - Kreve omlevering

D - Etter skriftlig meddelelse til SELGER  utbedre mangelen for SELGERS regning, enten selv eller ved hjelp av andre leverandører

E - Kreve prisreduksjon

Dersom SELGER blir insolvent, kan KJØPER kostnadsfritt heve kjøpet.

13.5 Viser det seg at leveransen har vesentlige mangler som er av en slik art at de ikke kan utbedres innen rimelig tid, kan KJØPER heve kjøpet og kreve sitt direkte tap erstattet. Det samme gjelder dersom disse ikke blir utbedret innen rimelig tid. Dersom KJØPER lider indirekte tap på grunn av mangler ved leveransen, kan dette kreves erstattet dersom SELGER eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet.

14 Skadesløsholdelse

14.1 SELGER plikter å holde KJØPER og dens kunder skadesløse for krav som følge av personskade, sykdom, død, eller tingskade på SELGERS ansatte eller eiendeler.

15 Force Majeure

15.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter bestillingen i den utstrekning det kan bevises at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure.

15.2 Den berørte part skal umiddelbart gi beskjed til den annen part om Force Majeure situasjonen. Unnlater han dette, kan han ikke kreve fritagelse for sine forpliktelser.

15.3 I tilfelle av Force Majeure skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeure situasjonen.

16 Innsynsrett

16.1 KJØPER har ved forespørsel rett til å få all ønskelig informasjon fra SELGER, herunder fyllestgjørende statusrapporter, underleverandørers forhold mm.

16.2 SELGER skal tillate inspeksjon fra KJØPERS og hans oppdragsgivers side hos seg selv og hos underleverandører når KJØPER finner det nødvendig. Foretatt inspeksjon fritar ikke SELGER for noe ansvar etter kontrakten.

17 Eiendomsrett

17.1 Varen, eller deler av varen sammen med eventuelt nødvendig teknisk underlag for å fullføre varen, blir KJØPERS eiendom etterhvert som varen blir betalt.

SELGER skal tydelig merke slike varer og om mulig holde disse atskilt fra andre varer.

17.2 Alle tegninger, spesifikasjoner og annet teknisk underlag som oversendes fra KJØPER til SELGER, forblir KJØPERS eiendom og må ikke kopieres eller overlates til tredjemann uten KJØPERS skriftlige samtykke.

18 Oppfinnelser / Patenter

18.1 Oppfinnelser SELGER gjør under utførelsen av kjøpsgjenstanden, skal være SELGERS eiendom forutsatt at ikke tredjemanns rett er til hinder for dette. KJØPER skal dog eie oppfinnelser som hovedsakelig er basert på teknisk informasjon SELGER har mottatt fra KJØPER. SELGER skal varsle KJØPER om de oppfinnelser som skal være KJØPERS eiendom, og SELGER skal yte KJØPER den bistand som er nødvendig for at KJØPER kan patentere oppfinnelsene. KJØPER skal betale SELGER for alle rimelige utgifter i forbindelse med en patentering. Dette inkluderer også godtgjørelse til SELGERS ansatte som disse måtte ha rett på etter gjeldende lov.

18.2 SELGER skal gi KJØPER en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til alle oppfinnelser som er eller kommer under SELGERS kontroll i den utstrekning dette er nødvendig for produksjon, drift, vedlikehold og reparasjon av kjøpsgjenstanden.

18.3 SELGER er ansvarlig for at kjøpsgjenstanden og dens anvendelse ikke kommer i konflikt med tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesrettigheter, og skal holde KJØPER skadesløs fra krav som måtte oppstå grunnet overtredelse av tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesregler.

19 Underleverandører

19.1 SELGER plikter å sørge for at KJØPERS rettigheter etter disse innkjøpsbetingelser kan gjøres gjeldende mot SELGERS underleverandører.

19.2 SELGER skal ikke inngå avtale om underleveranser for deler av leveransen uten at KJØPER på forhånd har gitt sitt samtykke. SELGER er ansvarlig overfor KJØPER etter denne avtale for slike underleverandører på samme måte som om SELGER selv hadde utført hele leveransen.

20 Tvister

20.1 Denne avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

20.2 Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved KJØPERS verneting og avgjøres etter norsk rett.