HMS & QA

HMS

Konsernet skal forplikte seg til kontinuerlig forbedring ved å sikre at regelverk, så vel som våre interne standarder overholdes. HMS er et lederansvar i Bergen Group.

Hver enkelt ansatt i Bergen Group eller i selskaper under administrasjon av oss, har ansvar for egen sikkerhet, samtidig som man også har ansvar for andres sikkerhet. Vi forventer at alle ansatte tar HMS-verdier med i sitt daglige arbeid og virke, slik at vi oppnår økt sikkerhet også i fremtiden.

Bergen Group skal:

 • overholde alle lover og regler for HMS som berører våre aktiviteter.
 • lære opp ansatte / nyansatte med henblikk på HMS.
 • sikre at ledelsen aktivt vurderer hvor effektivt HMS-politikken virker, og fortløpende diskutere tiltak for forbedring.
 • forsikre seg om at alle ansatte forstår deres ansvarsområde vedrørende HMS.
 • gjennomføre HMS-revisjoner for å sikre at aktivitetene er i henhold til selskapets HMS-politikk.
   

Kvalitetssikring

Kvalitetsforbedring og styring av kvalitet er en av bedriftsledelsens primære oppgaver og således et vesentlig moment i Bergen Group sin forretningsmessige idé.

Kvalitetsmålsettingen skal oppnås ved å benytte kvalitetssikringssystemet som et ledelsesverktøy, og på denne måten sikre at den riktige kvalitet planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres for alle aktiviteter i organisasjonen.

 

Bergen Group vil oppnå dette ved å:

 • Sikre at implementering og oppfølging av kvalitetssikringssystemet er et ledelsesansvar
 • Sørge for at kvalitetstyringen er desentralisert og fungerer på alle plan i bedriften med støtte fra ledelsen
 • Skape riktige og tilstrekkelige forutsetninger for å gjøre arbeidet riktig første gang
 • Sikre nødvendig kjennskap til de lover, forskrifter og regler som samfunnet setter for virksomheten, og sikre at disse kan oppfylles
 • Sikre at ansatte på alle nivåer er kvalifiserte for det arbeidet de er satt til å utføre og at den personen som utfører en oppgave er ansvarlig for at den fastsatte kvalitet oppnås
 • Utføre revisjoner etter oppsatt plan godkjent av adm. dir.
 • Sikre at kvalitetssikringssystemet møter de relevante kravene i NS-ISO 9000 og Miljø standard 14001
 • Sikre at Bergen Groups øverste ledelse forplikter seg til å utvikle og videreføre systemet for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre dets virkning ved å:
  • kommunisere betydningen av at bedriftens organisasjon oppfyller krav fra kunder så vel som krav i lover og forskrifter
  • Etablere kvalitetspolitikken
  • Sørge for at kvalitetsmål er etablert
  • Se til at nok ressurser er tilgjengelige

Kontaktperson:

Rune Torgersen - HSEQ Manager Bergen Group Services AS  
rune.torgersen@bergengroup.no
Mobil: 907 32 649