27 august 2018

Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom; nytt industrikonsern på Vestlandet med vekstambisjoner.

Bergen Group ASA har inngått en avtale med oljeserviceselskapet Endúr Fabricom om en fusjon mellom de to selskapene.

Frå venstre: Rune Skarveland (Endùr Holding), Hans Petter Eikeland (Bergen Group ASA) og Ove Røssland (Endùr Fabrikom) avblidet på ONS i Stavanger 

Fusjonsavtalen vil gi et sterkt vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på en milliard kroner. Det nye selskapet får en solid tilstedeværelse i både olje og gassmarkedet, innenfor maritim service og inn mot havbruksnæringen.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA slår fast at avtalen har full støtte fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 % av aksjene i selskapet, samt eierne bak Endùr Fabricom. Eikeland er tiltenkt styreleder-rollen i det nye selskapet som fortsatt vil være børsnotert.  Han er ikke i tvil om at fusjonen gir et godt grunnlag for en sterk og lønnsom vekst i årene som kommer.

-Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse seg til et marked i endring. Nå har vi to sultne selskaper som er i vekstmodus og som har klart å håndtere krevende omstillinger og samtidig styrke selskapenes kjernekompetanse.  Fusjonen mellom disse to selskapene vil forsterke både farten og lønnsomheten i den videre vekstprosessen, mener styreleder Hans Petter Eikeland.

Endúr Fabricom ble i februar i år kjøpt opp av Handeland Industri AS og Artemes Group AS, som besitter solid erfaring fra vestlandsk industribygging og norsk offshoreindustri. Selskapet har det siste halve året bygget en sterk ordrebok som blant annet inkluderer rammeavtaler med AkerBP, ENI Norge og Wintershall og prosjekter inn mot alle de ledende operatørene på norsk sokkel. Hovedeier av det Stavanger-baserte oljeserviceselskapet er Handeland Industrier AS, et selskap base i Sunnhordland og med Rune Skarveland som sentral eier. Skarveland har omfattende erfaring fra eiendom- og industriutvikling, og har blant annet tidligere hatt styreposisjon og større aksjepost i Bergen Group ASA.

Arbeidende styreleder Ove Røssland i Endúr Fabricom, vurderer fusjonen som viktig i forhold til den vekstfasen selskapet er inne i – både geografisk og omsetningsmessig.

-Fusjonen mellom Endúr Fabricom og Bergen Group gir det nye selskapet et styrket eierskap og en økt industrikompetanse. Samtidig får vi et industrikonsern med en større robusthet gjennom tilstedeværelse i flere markedssegment og et større geografisk område, påpeker Ove Røssland.

Eikeland og Røssland viser til at begge selskapene representerer hver sin industrihistorie som nå videreføres og forsterkes sammen med erfarne ansatte med solid kunnskap og kompetanse. En samlet ordebok på NOK 1,05 milliarder per 30. juni 2018 gir et solid grunnlag for økt operasjonell aktivitet.

-Vi er overbeviste om at denne fusjonen åpner opp for spennende synergier som vil øke vår attraktivitet og konkurransekraft i de markedene der vi allerede har etablere posisjoner. I tillegg ser vi muligheter for synergier både innenfor dagens operasjonelle aktivitet og i forhold til kostnadssiden, sier de to styrelederne.

Fusjonen planlegges gjennomført mellom Endúr Holding AS (som er 100 % eier av Endúr Fabricom AS) og Bergen Group Management AS som er 100 % eid av Bergen Group ASA. I forbindelse med fusjonen planlegges det en utvidelse av aksjekapitalen i Bergen Group ASA. Aksjonærene i Endúr Holding AS vil motta aksjer i Bergen Group ASA som fusjonsvederlag. Etter gjennomført transaksjon vil aksjonærene i Endúr Holding AS eie 51% av samtlige aksjer i Bergen Group ASA. Fusjonen utløser ingen tilbudsplikt til eksisterende aksjonærer i Bergen Group ASA.   Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap, samt at det ikke foreligger materielle funn i pågående selskapsgjennomgang (Due Diligence). Fusjonen forutsetter også en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforhold er basert på en markedsverdi som vurderes som tilfredsstillende.  

En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest torsdag 30. august 2018 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.  Kjøpet vil også utløse krav om informasjonsdokument innen 30 børsdager fra i dag.   Fusjonen planlegges sluttført innen utgangen av 4. kvartal 2018.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar, Tilkomssteknikk og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen nærmere 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no 

Endúr Fabricom er godt etablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger med lang erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer i dag ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Kontaktinformasjon:  
Hans Petter Eikeland, Styreleder i Bergen Group ASA, telefon 932 08 177  
Ove Røssland, Styreleder i Endúr Fabricom, telefon 900 52 272