28 desember 2016

Full aksept på omfattende refinansieringsprosess

Bergen Group ASA har nå oppnådd full aksept fra alle involverte parter på en omfattende refinansiering av konsernet.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland

Fulltegnet emisjon, omfattende reduksjon av gjeldsforpliktelser og nytt låneopptak til akseptable betingelser er hovedelementer i pakken.

-Dette er en merkedag for Bergen Group. Den omfattende refinansieringen som det nå er oppnådd full enighet om, har vært avgjørende for å få etablert en tilfredsstillende selskapsbalanse og kapitalstruktur for konsernet. Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland (bildet).

Konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass den omfattende refinansieringen som inkluderer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden NOK 182 millioner kroner gjennom en frivillig reduksjon på 50 % av forpliktelser Bergen Group ASA hadde pådratt seg frem til sommeren 2015.  Konsernets forpliktelser overfor Eastern European Investment Management (EEIM) relatert til voldgiftsdommen i Stockholm tilbake til sommeren 2013, er inkludert i gjeldsettergivelsen. EEIM har i tillegg akseptert at restutbetalingen fra denne voldgiftsdommen gjøres opp gjennom et konvertibelt lån på 1,8 millioner EURO.  

Den oppnådde enigheten om refinansieringen inkluderer også NOK 22 millioner i tilførsel av ny egenkapital gjennom en rettet emisjon. Her bidrar ledere i konsernet og i Bergen Group Services med NOK 7,5 millioner, hvorav konsernsjef Hans Petter Eikeland med NOK 5 millioner kroner. Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS. Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med NOK 20 millioner i lån på gunstige betingelser.

-Bergen Group ASA er nå godt rustet til å bruke kreftene på å videreutvikle konsernet. Her har vi et solid grunnlag i den omfattende kompetansen og den sterke markedsposisjonen som Bergen Group Services har bygget seg opp over lang tid, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.                             

Styret i Bergen Group ASA har iverksatt prosessen med å forberede en reparasjonsemisjon basert på fullmakten gitt i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 17. november 2016. Reparasjonsemisjonen planlegges gjennomført i 1. kvartal 2017 og skjer til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen har en brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5,3 millioner.

Refinansieringen omfatter en positiv avklaring på alle elementene som har vært kommunisert markedet gjennom børsmelding 27. oktober 2016 og i forbindelse med avholdt ekstraordinær generalforsamling 17. november 2016, samt fremleggelsen av rapporten for 3. kvartal 2016 den 18. november 2016. En mer detaljert oversikt over den regnskapsmessige effekten av den sluttførte refinansieringen vil fremkomme i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for 4. kvartal 2017. En egen børsmelding vil bli sendt når alle elementene i refinansieringspakken er sluttført.

For ytterligere informasjon: 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177 
CFO Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561