18 november 2016

Bergen Group ASA: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016

Bergen Group ASA hadde i 3. kvartal 2016 en omsetning på NOK 56 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger på NOK 0,4 millioner.

Konsernets operative virksomhet som utøves av Bergen Group Services opprettholder en tilfredsstillende omsetning og et positivt resultat.

Den operasjonelle aktiviteten i konsernet skjer i segment Services der Bergen Group Services er motoren. Dette segmentet har i årets tre første kvartaler hatt en samlet omsetning på NOK 179 millioner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 14 millioner. 

Nå ser konsernsjef Hans Petter Eikeland frem til å sluttføre en omfattende restrukturerings- og refinansieringsprosess.

-Denne prosessen er ressurskrevende, noe som også preger de konsoliderte tallene for konsernet i 3. kvartal. Vi opplever imidlertid fremdriften på de ulike prosessene i refinansieringspakken som meget tilfredsstillende, og opprettholder vår målsetting om å ferdigstille hele den omfattende prosessen innen nyttår, sier Eikeland.

Konsernsjefen viser til at den ekstraordinærere generalforsamlingen torsdag 17. november 2016 gav sin enstemmige tilslutning til alle elementene i refinansieringsprosessen som krever formell avklaring fra aksjonærene i selskapet.  Dette innebærer aksept for å gjennomføre en rettet emisjon som vil tilføre selskapet et brutto emisjonsproveny på NOK 22 millioner. Bak fulltegningen står de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS, samt ledende ansatte. Til sammen åtte personer fra konsernledelsen og selskapsledelsen i Bergen Group Services bidrar med totalt NOK 7,5 millioner i denne emisjonen, inkludert NOK 5 millioner fra Eikeland Holding AS som kontrolleres av konsernsjef Hans Petter Eikeland.  

I tillegg vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gi styret fullmakt til gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5,3 millioner til samme tegningskurs (NOK 1.20) som tilbys i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen vil bli rettet mot aksjeeiere per 17. november 2016 slik det fremgår av aksjeeierregisteret i VPS den 21. november 2016. Den ekstraordinære generalforsamlingen gav også full tilslutning til at styret kan ta opp inntil EUR 1,8 millioner i et konvertibelt lån som en del av refinansieringsprosessen.

-Per dato har mer enn tre fjerdedeler av de involverte kreditorene sagt ja til å ettergi 50 % av fordringene inn mot Bergen Group ASA.  De positive og nødvendige vedtakene på den ekstraordinære generalforsamlingen gjør at vi nå også kan sluttføre prosessen med å få plass avtale med de resterende kreditorene, påpeker Eikeland. Dette innebærer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden NOK 180 millioner kroner, noe som også vil styrke selskapets egenkapital vesentlig.    

Den omfattende refinansieringsprosessen inkluderer videre et låneopptak på NOK 20 millioner fra de to hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk på gunstige betingelser.

Det vises til den vedlagte kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016, samt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling den 17. november 2016, for ytterligere detaljer.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561