27 oktober 2016

Bergen Group ASA i ferd med å sluttføre refinansieringsprosess

Bergen Group ASA er nå i ferd med å sluttføre en restrukturerings- og refinansieringsprosess som vil gi Konsernet en sterkere plattform for videre vekst.

Bergen Group ASA ("Selskapet", og sammen med datterselskaper, "Konsernet") er nå i ferd med å sluttføre en restrukturerings- og refinansieringsprosess ("Refinansieringen") som vil gi Konsernet en sterkere plattform for videre vekst. Refinansieringen, som ikke omfatter Bergen Group Services AS, består av følgende hovedelementer:

  • Frivillig gjeldssanering hovedsakelig tilknyttet forpliktelser Konsernet har pådratt seg før sommeren 2015 (enten direkte eller via morselskapsgarantier utstedt på vegne av datterselskaper som ikke lenger har operasjonell drift). Dette gjøres i form av en reduksjon av 50 % av pålydende av den del av de respektive kreditorenes krav mot Konsernet som overstiger NOK 100 000, samt oppgjør av resterende krav.

  • En forhåndskommittert rettet emisjon mot enkelte av Selskapets eksisterende aksjeeiere og personer i Selskapets ledelse med brutto emisjonsproveny på NOK 22 millioner med tegningskurs NOK 1,20, hvorav ledelsen bidrar med NOK 7,5 millioner.

  • Lånefasilitet på NOK 20 millioner fra de to hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk på gunstige betingelser.

  • En reduksjon på mer enn 50 % av Konsernets eksisterende gjeld til Eastern European Investment Management SP.Z.o.o. ("EEIM") og omgjøring av den gjenstående del av gjelden til et konvertibelt lån på EUR 1,8 millioner.

  • Etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5 282 083 til samme tegningskurs som tilbys i den rettede emisjonen, rettet mot aksjeeiere per datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen som vil bli avholdt for å behandle Refinansieringen (dvs. 17. november 2016), som ikke ble tilbudt å tegne aksjer i den rettede emisjonen.

 

-Denne refinansieringen vurderes som avgjørende for å kunne muliggjøre en gjenoppbygging av  Bergen Group-konsernet, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland. Han legger ikke skjul på at det har vært krevende å få på plass en selskapsbalanse og en kapitalstruktur som kan sikre Konsernet en tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon, og samtidig hensynta både aksjeeiere og kreditorer på best mulig måte.

-Vi har imidlertid gjennom denne prosessen hele tiden vært trygge på at virksomheten i datterselskapet Bergen Group Services representerer en solid aktivitet basert på en sterk markedsposisjon over mange år, sier Eikeland.

Konsernsjefen opplever dialogen med både kreditorer og med aksjeeierne som konstruktiv.

-Vi er ydmyke for at det foreligger en forståelse for å få på plass en løsning som gjør det mulig å få ryddet i gammel historie som har vært krevende å håndtere for alle involverte.   

Bak fulltegningen av en rettet emisjon på 22 millioner står ledere i konsernet og i Bergen Group Services samt alle de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS. 

-For hovedaksjeeierne har det også vært betryggende at ledelsen i selskapet nå bidrar med totalt 7,5 millioner i den rettede emisjonen. Sammen ønsker vi å legge til rette for at konsernet nå kan fokusere på å posisjonere seg best mulig for en utfordrende fremtid som vi også tror vil åpne opp for spennende muligheter, sier Eikeland.

Det har vært nødvendig å gjennomføre en rettet emisjon for å sikre et emisjonsproveny på minimum NOK 22 millioner, hvilket har vært en betingelse for å få på plass de andre elementene i Refinansieringen. For å oppnå størst mulig grad av likebehandling av Selskapets aksjeeiere vil imidlertid styret foreslå at det gjennomføres en etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5 282 083 til samme tegningskurs som tilbys i den rettede emisjonen, det vil si NOK 1,20 per aksje.

De ulike elementene i Refinansieringen vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling som skal avvikles torsdag 17. november 2016. Her vil det også bli bedt om at styret gis fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjonen på samme tegningskurs som den rettede emisjonen.

Gjennomføring av Refinansieringen er betinget av at Selskapet inngår bindende avtaler med alle involverte parter og godkjennelse av de nødvendige vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Detaljer relatert til de ulike elementene i Refinansieringen vil bli gitt i innkallingen til den ekstraordinære generalforsmalingen, ref. egen børsmelding distribuert i dag. Forutsatt nødvendige godkjennelser på den ekstraordinære generalforsamlingen, forventes det at alle elementene i Refinansieringen sluttføres i inneværende år.  Det vil bli sendt børsmelding når Refinansieringen er gjennomført.

Selskapets fremleggelse av kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 vil bli forskjøvet fra 11. november til 18. november 2016.  

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Nils Hoff, tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561