26 august 2016

Bergen Group med positiv utvikling i 2. kvartal 2016

Bergen Group har i 2. kvartal klart å øke omsetningen, styrke lønnsomheten og vedlikeholde en robust ordrereserve.

-De omfattende organisatoriske og strukturelle tiltakene som ble igangsatt i 2015, har langt på vei gitt den forventede effekten, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Konsernet kan vise vise til et positivt resultat før finanskostnader og skatt både i 2. kvartal 2016 og etter 1. halvår 2016. Omsetningen økte fra 53 millioner i 1. kvartal til 71 millioner i 2. kvartal. Resultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) i konsernets videreførte virksomhet har økt fra NOK 2 millioner i 1. kvartal til NOK 5 millioner i 2. kvartal.

-Konsernets operative virksomhet har på de fleste områder styrket sin posisjon i løpet av 1. halvår 2016, sier Hans Petter Eikeland som kan glede seg over en omsetningsøkning på godt over 30 prosent det siste kvartalet. Han er også godt fornøyd med at en i kvartalet har klart å kombinere en sterk aktivitetsøkning med å opprettholde en robust ordreserve.

-Markedssituasjonen inn mot deler av konsernets virksomhetsområder vurderes imidlertid fremdeles som utfordrende. Det er nødvendig å fortsatt arbeide beinhardt og målrettet med tiltak som kan bidra til å styrke vår konkurranseposisjon, spesielt inn mot offshore-markedet. Vi er imidlertid klare på at videre vekst skal basere seg på lønnsom aktivitet, påpeker konsernsjefen.

Den pågående prosessen med kreditorer og kapitalkilder for å få på plass en tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon, forventes avsluttet i 4. kvartal.

Bergen Group arbeider aktivt med å styrke konsernets leverandørposisjon inn mot både offshore-, industri- og det maritime miljøet i Norge. I den sammenheng vurderes ulike allianser og samarbeidsformer som kan bidra til en styrket markedsposisjon og økt utnyttelsesgrad ved konsernets etablerte fasiliteter.

Det vises til den vedlagte kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 for ytterligere detaljer.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff (finans), tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561