26 februar 2016

Bergen Group ASA: Delårsrapport for 4. kvartal 2015

Bergen Group sine resultater for 4. kvartal 2015 er i hovedsak preget av den avsluttende ryddeprosessen i konsernet, kombinert med et utfordrende marked inn mot olje og gass-sektoren.

-Nå gleder vi oss til å se effekten av en krevende omstruktureringsperiode. Fundamentet for en lønnsom drift og ny vekst er etter vår mening til stede allerede i inneværende kvartal, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 4. kvartal 2015 en omsetning på NOK 37 millioner etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 12 millioner. Konsernets likviditetssituasjon er fortsatt anstrengt. Konsernet arbeider med prosesser med tanke på å etablere en kapitalstruktur som har til hensikt å forbedre likviditetssituasjonen og gi en mer robust og langsiktig finansiell situasjon.

Gjenværende virksomhet i konsernet, som nå utøves av datterselskapet Bergen Group Services AS, har en sterk ordrereserve som først og fremst er knyttet til selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt. Dette forretningsområdet har gått med overskudd også gjennom det turbulente fjoråret.

Hans Petter Eikeland er godt fornøyd med at en i 4. kvartal også fikk på plass nye og viktige rammeavtaler med solide samarbeidspartnere innenfor maritime service.

-Dette vil tilføre selskapet en ytterligere aktivitetsvekst i 2016, påpeker konsernsjefen som kan glede seg over at ordreboken denne uken ble styrket med ytterligere 70 millioner kroner ved at Forsvaret valgte å forlenge kontrakten knyttet til skipsteknisk vedlikehold på Marinens fregattklasse med ytterligere ett år.

-Det er positivt at Forsvaret opprettholder et omfattende vedlikeholdsprogram i en periode der store deler av industrien er påvirket av lavere aktivitetsnivå innenfor olje- og gassektoren. I denne perioden vi er inne i nå er det ekstra viktig at næringslivet klarer å opprettholde kompetanse bygget opp over mange år, påpeker Eikeland.

Bergen Group Services AS vil også i fremtiden opprettholde et sterkt fokus på maritim service kombinert med service og prefab-leveranser inn mot landbasert industri. Selskapet har i tillegg tatt grep for å utvide aktiviteten inn mot olje- og gassindustrien til å omfatte et marked som dekker hele energisektoren.

-Bergen Group Services har over lang tid opparbeidet seg en solid kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt. Mye av denne kompetansen og erfaringen vil også kunne nyttiggjøres inn mot det fremtidsrettede «grønne» energimarkedet. I tillegg vurderes også alternative markeder og samarbeidsmuligheter som kan bidra til ytterligere vekst, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Det vises for øvrig til den vedlagte kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015 for ytterligere detaljer.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff (finans), tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561