19 november 2015

Bergen Group ASA: Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Bergen Group sine resultater i 3. kvartal er i stor grad preget av de omfattende strukturelle endringene som pågår i konsernet. Ordrereserven vurderes som sterk.

Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 3. kvartal 2015 en omsetning på NOK 45 millioner etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 10 millioner. Negative engangseffekter i kvartalet utgjør NOK 5,5 millioner.

-Resultatene i 3. kvartal er i stor grad preget av tap og kostnader knyttet til omfattende strukturelle endringene i konsernet. Denne prosessen antas å ha en noe begrenset resultatmessig effekt i 4. kvartal. Etter fullført restrukturering foreligger det et godt grunnlag for resultatforbedringer i kommende kvartaler, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Han viser til at gjenværende virksomhet i konsernet, som nå utøves av datterselskapet Bergen Group Services AS, allerede er godt etablert med en solid markedsposisjon. Dette selskapet har ved utgangen av september en robust ordrereserve på 173 millioner. I tillegg kommer opsjonsavtaler som forventes å kunne gi 90-100 millioner kroner i omsetning de to kommende årene.

-Bergen Group Services har det siste året lykkes i å komplettere en robust og variert kundeportefølje i spot-markedet med flere langsiktige rammeavtaler som bidrar til å videreutvikle og styrke selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt, påpeker konsernsjefen og viser til at selskapet bare i løpet av oktober har inngått nye avtaler med Volvo Penta og med Marine Jet Power AB.

-De nye avtalene medfører en ytterligere styrking av selskapets operative plattform og grunnlag for videre vekst. Markedsutsiktene innenfor markedsområdet skipsteknisk vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av fartøy gir en sterk plattform for løpende aktivitet, uavhengig av situasjonen i offshorenæringen. I tillegg vurderer vi også alternative markeder og samarbeidsmuligheter som kan bidra til ytterligere vekst, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 for ytterligere detaljer.

 

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff (finans), tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561