25 september 2015

Oppbud i datterselskapet Bergen Group Hanøytangen AS

Styret i Bergen Group Hanøytangen AS har vedtatt å begjære oppbud. Begjæring blir levert Nordhordland Tingrett 25. september 2015.

Selskapet har over en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin som ble avsluttet i 1. kvartal 2015. Voldgift mot riggeier ble innledet 28. august i år, men tvisten vil bli ikke bli behandlet før i 2. kvartal 2016.

Styret i selskapet har sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet lagt ned et omfattende arbeid med sikte på å få til en stand still avtale i påvente av sluttoppgjør fra riggeier. Dette arbeidet har fortsatt også i perioden etter rettsmøtet den 8. september 2015, hvor behandlingen av konkursbegjæringen fra Radøygruppen mot selskapet ble utsatt til 28. september 2015.

Prosessen har fått bred støtte fra et stort flertall av kreditorene, og Bergen Group er fremdeles av den mening at en stand still avtale ville være til det beste både for kreditorene og selskapet.  Selskapet konstaterer dessverre at enkelte kreditorer har motsatt seg en stand still.  En utenrettslig ordning antas derfor ikke å få tilstrekkelig oppslutning. Det har blitt vurdert å begjære gjeldsforhandlinger, men i lys av kreditorenes holding og forliggende konkursbegjæring mot selskapet, har Bergen Group ikke funnet dette hensiktsmessig.

Styret anser at vilkårene for å begjære konkurs foreligger i henhold til konkursloven § 60, jf §§ 61, 62, og 66.

Bergen Group Hanøytangen AS er et heleid datterselskap i konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har ingen fast ansatte, etter at virksomheten i selskapet ble solgt til Semco Maritime i mai i år.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, Bergen Group ASA, mobil 932 08 177
CFO Nils Hoff, Bergen Group ASA, mobil 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, Bergen Group ASA, mobil 480 48 561

Bostyrer oppnevnt:

Etter beslutning om oppbud fra selskapets styre, besluttet Nordhordland tingrett 25. sept 2015 å ta Bergen Group Hanøytangen AS under konkursbehandling. Som bostyrer har tingretten oppnevnt advokat Gunnar A Haahjem, Adv.fa. Rasmussen & Broch ANS, Postboks 4154 Sandviken, 5835 Bergen, e-post: gh@rblaw.no

Alle henvendelser i saken må rettes til bostyrer og selskapets kreditorer oppfordres til å melde sine krav til ham. Kravet må dokumenteres, og det må gis opplysning om det er sikret med pant eller lignende og om det finnes solidarisk medansvarlige.