27 februar 2015

Bergen Group – kvartalsrapport for 4. kvartal 2014

Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 4. kvartal 2014 en omsetning på 357 millioner kroner og et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 14 millioner kroner.

Ordrereserven er mer enn firedoblet i løpet av 2014, og var ved utgangen av året på 380 millioner kroner.

Konsernsjef Asle Solheim signaliserer en nøktern optimisme knyttet til framtidsutsiktene.

-Bergen Group opplever situasjonen som krevende på lik linje med andre selskaper som leverer tjenester til offshoremarkedet. Vi kan rett nok vise til overskudd i Offshore-divisjonen i 4. kvartal, men for fjoråret samlet ble det et underskudd i denne divisjonen. Vår klare målsetning er å sikre en positiv resultatutvikling kombinert med videre vekst, påpeker Solheim.

Innenfor konsernets andre satsingsområde knyttet til maritim og industriell service oppnådde Services divisjonen et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger både i 4. kvartal, og fjoråret sett under ett.

Services-divisjonen er ikke like utsatt for markedssvingninger som offshoreaktiviteten, og her forventer Bergen Group en stabil og lønnsom vekst i årene som kommer. I den forbindelse har konsernet sikret seg økt produksjonskapasitet og aktivitet gjennom kjøpet av virksomheten til Fjell Industries AS tidligere denne måneden. Divisjonen har i løpet av fjoråret økt ordrereserven fra 45 millioner til 171 millioner kroner.

-Tallene viser at vi er på rett vei i arbeidet med å utvikle en robust plattform for lønnsom drift i konsernet også i kvartaler uten store riggprosjekter, påpeker konsernsjefen.

Bergen Group har den siste tiden gjennomført bemanningsreduksjoner i aktivitetsområder som historisk sett har hentet det meste av omsetningen sin fra den avviklede skipsbyggingsvirksomheten. I tillegg har en valgt å gjøre en ekstraordinær avskrivning på bokførte merverdier i Bergen Group Skarveland AS. Selskapet har historisk hatt skipsbygging som et viktig forretningsområde, men vil nå være en del av konsernets videreførte virksomhet knyttet til Services-divisjonen. Dette påfører konsernet et negativt driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) i 4. kvartal.

Konsernets ikke-videreførte virksomhet, som i hovedsak er relatert til virksomheten i den tidligere skipsbyggingsdivisjonen, genererte i 4. kvartal et negativt resultat (EBIT) på 56 millioner kroner. Kostnadene med å avvikle denne virksomheten har vært høyere enn antatt og det er derfor gjort økte avsetninger i 4. kvartal i den forbindelse. Det forventes dermed ikke vesentlig resultateffekt fra ikke-videreført virksomhet i 2015.

Bergen Group er i prosess med å styrke konsernets finansielle posisjon, og har i den forbindelse sikret en forlengelse av eksisterende lånefasilitet til 30. september 2015, på visse vilkår. Bergen Group vil fortsette arbeidet med å sikre langsiktig finansiering i løpet av første halvår 2015.

Rapporten for 4. kvartal 2014 finner du her.  Presentasjonen av 4. kvartal 2014 finner du her.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group, Asle Solheim, tlf. 993 28 465.
Finansdirektør Bergen Group, Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561