23 juli 2012

Først i verden med store cruiseferger på naturgass

Fjord Lines to nye internasjonale cruiseferger skal drives med flytende gass (LNG – Liquefied Natural Gas) istedenfor tungolje. Når MS «Stavangerfjord» settes i drift i 2013 blir dette den første og den største cruisefergen i verden som seiler på «single LNG engine», som innebærer at skipet utelukkende vil benytte det mest miljøvennlige drivstoffet.

FL-baat_by_night_01_web_II.jpg

Satser grønt: MS «Stavangerfjord» blir den første cruisefergen i verden som utelukkende skal drives av naturgass (LNG). Skipet skal leveres fra Bergen Group Fosen i april 2013.

– Fjord Line kommer dermed til å tilfredsstille nye og strengere krav til svovelinnhold i drivstoffet lenge før fristen i 2015, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

Fjord Line har to moderne cruiseferger under bygging ved Bergen Group Fosen. Når begge er satt i drift vil de reisende bli tilbudt daglige avganger året rundt på linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals – Langesund. Nå blir dette altså også den «grønneste» sjøveien mellom Norge og EU. Mens andre rederier baserer gassdrift av sine skip på såkalt «dual fuel engine» tar Fjord Line med «single LNG engine» et skritt lengre for å begrense utslipp og skåne miljøet. Begge de nye skipene er konstruert og bygget med sikte på at de skal kunne driftes med naturgass.

 – Installasjon av motorer og annet teknisk utstyr vi trenger for å drive skipene med LNG innebærer at byggeperioden blir forlenget. Men ved å satse på gass fra dag én unngår vi å måtte ta hvert av skipene ut av drift i opptil tre måneder før de nye utslippsbestemmelsene blir innført i 2015. Vi får overlevert MS «Stavangerfjord» fra verftet i begynnelsen av april neste år og vil invitere til første seiling fra Bergen i mai. Det andre skipet blir seilingsklart noen måneder senere. Dermed får vi den regulariteten vi har jobbet for – uten langvarige avbrudd i 2014 som følge av tilpasninger til strengere miljøkrav, påpeker Ingvald Fardal.

Han påpeker at Fjord Lines nye skip skal trafikkere i områder med mye skjærgård. Med utelukkende LNG som drivstoff kommer miljøgevinsten til å bli opplevd som betydelig både langs kysten og i de fire havnene cruisefergene skal anløpe.

Velprøvd miljøteknologi

Fjord Line har valgt Rolls-Royce som leverandør av motorene for gassdrift. – Dette er velprøvd norskprodusert teknologi som blir benyttet på en rekke ferger og offshorefartøy. I tillegg til å ivareta viktige miljøhensyn vil også drift basert på flytende naturgass være mest lønnsomt i forhold til ordinær bunker, fremholder Fjord Line-sjefen.

Ingen utslipp av svovel og tungmetaller

Fardal viser til at utslipp av svovel i skipstrafikken i Europa fra og med 2015 ikke kan være høyere enn 0,1 prosent vektprosent. LNG inneholder verken svovel eller tungmetaller, og reduserer CO2-utslippene med 20 - 30 prosent og utslippene av NOx med om lag 90 prosent sammenlignet med tungolje. Alternativet til naturgass vil etter 2015 være å seile på diesel eller å investere i en kostbar scrubberteknologi som renser utslipp fra tungolje. Det forventes dermed at LNG i fremtiden økonomisk blir det mest konkurransedyktige drivstoffet, og ikke minst innebærer dette drivstoffet en betydelig miljøgevinst i forhold til alle andre alternativer.

- Vi er svært tilfreds med å ha inngått avtaler som sikrer den mest miljøvennlige fremdriften av skipene på kommersielt gunstige vilkår. Vi vil i den anledning takke og berømme NOx-fondet for bidraget som har gjort dette mulig, sier Ingvald Fardal.