21 mai 2014

Bergen Group – kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

(Bergen, 21. mai 2014): Bergen Group fikk i 1. kvartal 2014 en omsetning på 585 millioner kroner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 3 millioner kroner. Ordrereserven innenfor Maritim Service og Offshore har vist en sterk økning siden årsskiftet, samtidig som konsernets engasjement innen skipsbygging er blitt vesentlig redusert.

Konsernsjef Asle Solheim vurderer resultatene i 1. kvartal som et tydelig steg i riktig retning når det gjelder å gjenvinne en sunn lønnsomhet og samtidig legge grunnlaget for ny vekst innenfor konsernets fremtidige satsingsområder knyttet til Maritim Service og Offshore.

-Bergen Group har registrert en økende interesse for konsernets satsing på Hanøytangen. Det er gledelig å se at dette industriområdet oppleves som attraktivt for langt flere forretningsområder enn kun riggservice, sier konsernsjef Asle Solheim. Så langt i år har Hanøytangen økt både kundegrunnlaget og ordremassen innenfor ulike offshore-relaterte prosjekter.

-Vi føler vi er på god vei til å lykkes i arbeidet med å sikre Hanøytangen et bredt spekter av maritime- og offshore-relaterte aktiviteter som kan gi en lønnsom og stabil aktivitetsplattform uavhengig av svingningene rigg-markedet. Samtidig arbeider vi med konkrete tiltak som skal styrke Hanøytangen som et internasjonalt konkurransedyktig senter for større rigg-oppdrag, sier Solheim.

Han viser til at de nye forretningsområder som nå er under etablering på Hanøytangen allerede har resultert i prosjekter som også har gitt innpass hos nye kunder.
-Hanøytangen skal videreutvikles til et kraftsenter for både rigg-service, maritim service, subsea & offshore service og demoleringsprosjekter, slår konsernsjefen fast.

Bergen Group har også i løpet av kvartalet redusert konsernets eksponering innenfor skipsbygging. Den reviderte avtalen med Calexco innebærer at de nye eierne øker sin eierandel i NorYards AS fra 51 % til 70 % når transaksjonen gjennomføres innen kort tid, og Bergen Group vil i løpet av sommeren ferdigstille sine to gjenværende skipsbyggingsprosjekter.

-Salget av skipsbyggingsdivisjonen gjør det mulig å øke fokus på konsernets fremtidige satsingsområder innenfor Offshore- og Maritime Service-relatert virksomhet. Her har vi allerede en sterk plattform med et spennende potensiale for fremtidig vekst, sier Solheim som kan glede seg over at Services-divisjonen i konsernet ved utgangen av 1. kvartal hadde en rekordhøy ordrereserve på 151 millioner kroner. En vesentlig del av dette er knyttet til langsiktige rammekontrakter som bidrar til å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter.

Rapporten for 1. kvartal 2014 kan lastes ned her.

Presentasjonen av 1. kvartal 2014 kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group, Asle Solheim, tlf. 993 28 465
Finansdirektør Bergen Group, Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561

Vedr. presentasjonen av  rapporten for 1. kvartal 2014

I forbindelse med publiseringen inviteres det til en telefonkonferanse onsdag 21. mai 2014 klokken 09:30. Telefonkonferansen vil bli ledet av konsernsjef Asle Solheim og finansdirektør Henning Nordgulen.

Telefonkonferanse-detaljer:
Fra Norge: tlf. 800 888 60 og kode: 323 076 + #
Fra andre land: + 47 23 18 45 00 og kode: 323 076 + #