12 november 2014

Bergen Group – kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 3. kvartal 2014 en omsetning på 107 millioner kroner og et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 0,5 millioner kroner. Ordrereserven er økt betydelig, og konsernet forventer en positiv og lønnsom vekst i de kommende kvartalene.

Konsernsjef Asle Solheim mener nøkkeltallene for 3. kvartal gir grunnlag for nøktern optimisme knyttet til framtidsutsiktene.

-Vi er nå ute av den tapsbringende skipsbyggingsaktiviteten, og kan helt og fullt konsentrere oss om våre ambisjoner om å få til en fortsatt lønnsom vekst knyttet til Offshore og Services. Her har vi klart å øke ordrereserven vesentlig de siste kvartalene. I tillegg ser vi en forbedring av lønnsomheten i de selskapene vi nå skal bygge videre på, forklarer konsernsjef Asle Solheim.

Bergen Group fikk i 3. kvartal et positivt driftsresultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) på konsernets samlede virksomheter innenfor Offshore og Services. Disse segmentene har siden årsskiftet økt ordrereserven fra 86 millioner til 578 millioner kroner.

-Tallene viser at vi er på rett vei i arbeidet med å utvikle en robust plattform som gir grunnlag for lønnsom drift også i kvartaler uten store riggprosjekter, påpeker konsernsjefen.

De negative makrosignalene som tilsier en reduksjon i offshore-aktiviteter på norsk kontinentalsokkel forventes ikke å ha stor påvirkning på Bergen Group i de kommende kvartaler. Tilbudsaktiviteten har økt i løpet av andre halvpart av 2014 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år, og vekstpotensialet for ulike offshore- og verftsrelaterte aktiviteter vurderes som relativt gode.

-Bergen Group vil i tillegg fortsette arbeidet med å videreutvikle konsernets kapasitet og kompetanse knyttet til komplekse maritime serviceoperasjoner. Dette fokuset har resultert i en solid ordreinngang i løpet av 2014 og en forbedret lønnsomhet innenfor et segment der en tidligere har slitt med tilfredsstillende inntjening, sier konsernsjef Asle Solheim.

Bergen Group vurderer ulike alternativer for langtidsfinansiering av konsernets vekstambisjoner, og forventer å sluttføre dette arbeidet i løpet av 1. kvartal 2015. I forbindelse med dette vil også eventuelle strategiske tiltak bli vurdert som en del av prosessen.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group, Asle Solheim, tlf. 993 28 465
Finansdirektør Bergen Group, Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561

Vedr. presentasjonen av  rapporten for 3. kvartal 2014

I forbindelse med publiseringen inviteres det til en telefonkonferanse i dag onsdag 12. november 2014 klokken 09:30. Telefonkonferansen vil bli ledet av konsernsjef Asle Solheim og finansdirektør Henning Nordgulen. Presentasjonsmaterialet er tilgjengelig for nedlasting her.

Telefonkonferanse-detaljer:

Fra Norge: tlf. 800 888 60 og kode: 323 076 + #
Fra andre land: + 47 23 18 45 00 og kode: 323 076 + #